Board logo

標題: 選擇困難中 - 三選一 [打印本頁]

作者: kero_wa     時間: 2022-8-22 14:57

請各位幫忙看看哪一粒石較為好些? 因本人不太懂。謝謝+感謝。


(1)
GIA 2367919707
(2)
GIA 7413199480
(3)
GIA 6402137619
作者: amychiu     時間: 2022-8-22 20:48

(1) 應該係最貴的.
我會揀(3).
唔會要(2).

[ 本帖最後由 amychiu 於 2022-8-22 20:51 編輯 ]
作者: bobojit     時間: 2022-8-22 22:18

引用:
原帖由 kero_wa 於 2022-8-22 14:57 發表
請各位幫忙看看哪一粒石較為好些? 因本人不太懂。謝謝+感謝。


(1)
GIA 2367919707
(2)
GIA 7413199480
(3)
GIA 6402137619
2367919707
vs1是很高淨度,這粒瑕疵種類過多,唔理想囉!
作者: bobojit     時間: 2022-8-22 22:21

7413199480


要留意Indented Natural
Indented Natural鋸齒天然面,意思是有凹凹凸凸的表面不平滑囉,如果石面有Indented Natural鋸齒天然面,我就接受唔到,如果石底而且少的話就可以考慮囉!

要用放大鏡睇
作者: bobojit     時間: 2022-8-22 22:27

6402137619
整體來說沒有太大問題,必須用放大鏡睇下雲狀物多唔多及大唔大
作者: bobojit     時間: 2022-8-22 22:36

石的size唔多理想,90份起價錢開始頗大波動,跳到飛起

理想份數是80份左右,鑲6爪好似有1卡錯覺,80份性價比很高,多20份到1卡已經1倍價錢

另外細石一定要睇實物及用放大鏡睇清楚

[ 本帖最後由 bobojit 於 2022-8-23 12:27 編輯 ]
作者: kero_wa     時間: 2022-8-23 11:21

引用:
原帖由 bobojit 於 2022-8-22 22:36 發表
石的size唔多理想,90份起價錢開始頗大波動,跳到飛起

理想份數是80份左右,鑲6爪好似有1卡錯覺,80份性價比很高,多20份到1卡已經1倍價錢

另外細石一定要睇實物及用放大鏡睇清楚,發了知識給你參考
Thanks
作者: kero_wa

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
作者: kero_wa     時間: 2022-8-23 11:23

引用:
原帖由 amychiu 於 2022-8-22 20:48 發表
(1) 應該係最貴的.
我會揀(3).
唔會要(2).
Thanks
作者: kero_wa     時間: 2022-8-23 12:27

(1)  GIA 1423669000
(2)  GIA 6422226974
(3)  GIA 6402137619


請問3粒哪粒較為好一些 ?
作者: bobojit     時間: 2022-8-23 12:28

引用:
原帖由 kero_wa 於 2022-8-23 11:21 發表

Thanks
見你咁好禮貌私人PM了知識給你參考
作者: kero_wa     時間: 2022-8-23 15:02

引用:
原帖由 bobojit 於 2022-8-23 12:28 發表

見你咁好禮貌私人PM了知識給你參考
Thanks a lot
作者: bobojit     時間: 2022-8-23 21:15

引用:
原帖由 kero_wa 於 2022-8-23 12:27 發表
(1)  GIA 1423669000
(2)  GIA 6422226974
(3)  GIA 6402137619


請問3粒哪粒較為好一些 ?
1423669000
整體沒有太大問題
作者: bobojit     時間: 2022-8-23 21:16

引用:
原帖由 kero_wa 於 2022-8-23 12:27 發表
(1)  GIA 1423669000
(2)  GIA 6422226974
(3)  GIA 6402137619


請問3粒哪粒較為好一些 ?
6422226974
整體沒有太大問題
作者: bobojit     時間: 2022-8-23 21:17

6402137619

整體沒有太大問題
作者: bobojit     時間: 2022-8-23 21:24

天然的嘢好鬼麻煩,必須要睇實物用放大鏡睇清楚,証書不是萬能,細石無瑕疵圖只可以信6成左右囉

謹記去多二至三間睇比較下,留意下店鋪有無主動教你揸鏡睇石,尤其是睇下有無黑屎

[ 本帖最後由 bobojit 於 2022-8-23 23:30 編輯 ]
作者: kero_wa     時間: 2022-8-24 12:20

引用:
原帖由 bobojit 於 2022-8-23 21:24 發表
天然的嘢好鬼麻煩,必須要睇實物用放大鏡睇清楚,証書不是萬能,細石無瑕疵圖只可以信6成左右囉

謹記去多二至三間睇比較下,留意下店鋪有無主動教你揸鏡睇石,尤其是睇下有無黑屎
thank you
作者: Cheung952701     時間: 2022-9-9 21:03

引用:
原帖由 kero_wa 於 2022-8-22 14:57 發表
請各位幫忙看看哪一粒石較為好些? 因本人不太懂。謝謝+感謝。


(1)
GIA 2367919707
(2)
GIA 7413199480
(3)
GIA 6402137619
恭喜曬
Copyright © 2003-2022 香港討論區