Board logo

標題: 愛情,友情,你分得清楚嘛? [打印本頁]

作者: 冬寒紫色的世界    時間: 2020-9-27 01:51 PM     標題: 愛情,友情,你分得清楚嘛?

我可以分得好清楚。
你又得唔得呢?
作者: ichthys2    時間: 2020-9-27 01:52 PM

我不能。
作者: 冬寒紫色的世界    時間: 2020-9-27 01:52 PM

引用:
原帖由 ichthys2 於 2020-9-27 01:52 PM 發表

我不能。
點解呢?
作者: ichthys2    時間: 2020-9-27 01:53 PM

引用:
原帖由 冬寒紫色的世界 於 2020-9-27 01:52 PM 發表


點解呢?
無智慧。
作者: 冬寒紫色的世界    時間: 2020-9-27 01:54 PM

引用:
原帖由 ichthys2 於 2020-9-27 01:53 PM 發表無智慧。
😅 都唔關事🙈
作者: 被隔離的小星星    時間: 2020-9-28 06:39 AM

引用:
原帖由 ichthys2 於 2020-9-27 01:53 PM 發表無智慧。
關智慧事??
作者: ichthys2    時間: 2020-9-28 06:41 AM

引用:
原帖由 被隔離的小星星 於 2020-9-28 06:39 AM 發表關智慧事??
對。若無智慧就分不清楚愛情、友情。
作者: 被隔離的小星星    時間: 2020-9-28 06:44 AM

引用:
原帖由 冬寒紫色的世界 於 2020-9-27 01:51 PM 發表

我可以分得好清楚。
你又得唔得呢?
最初以為分得清楚,然後驚覺原來唔清楚,搞清楚之後,就真係分得好清楚。(情感上)
(理性上)行為、相處一直都分得好清楚!認知上視為友情就友情對待,認知上視為愛情就愛情對待。
作者: 冬寒紫色的世界    時間: 2020-9-28 11:04 AM

引用:
原帖由 被隔離的小星星 於 2020-9-28 06:44 AM 發表最初以為分得清楚,然後驚覺原來唔清楚,搞清楚之後,就真係分得好清楚。(情感上)
(理性上)行為、相處一直都分得好清楚!認知上視為友情就友情對待,認知上視為愛情就愛情對待。 ...
思路清晰👍
作者: 冬寒紫色的世界    時間: 2020-9-28 01:44 PM

引用:
原帖由 被隔離的小星星 於 2020-9-28 06:44 AM 發表最初以為分得清楚,然後驚覺原來唔清楚,搞清楚之後,就真係分得好清楚。(情感上)
(理性上)行為、相處一直都分得好清楚!認知上視為友情就友情對待,認知上視為愛情就愛情對待。 ...
想問: 情感and 理性 有矛盾時
你會衷誠情感or 理性?
作者: 被隔離的小星星    時間: 2020-9-29 01:12 AM

引用:
原帖由 冬寒紫色的世界 於 2020-9-28 01:44 PM 發表


想問: 情感and 理性 有矛盾時
你會衷誠情感or 理性?
理性行先,理性上無問題,先唔會造上日後更多理性及情感上嘅問題困擾。
Copyright © 2003-2021 香港討論區