Board logo

標題: 咩為之一個負累你的女友? [打印本頁]

作者: fb4087591    時間: 2020-9-18 09:59 PM     標題: 咩為之一個負累你的女友?

如題
作者: 巧鬆啲    時間: 2020-9-18 10:19 PM

引用:
原帖由 fb4087591 於 2020-9-18 09:59 PM 發表

如題
好似你啲妓女友咁…

比你吊嘅同時,又同佢啲客岀火~
作者: babyvvai    時間: 2020-9-18 10:29 PM

死雞蟲 咪撚煩啦 五十歲既七頭
作者: 印度凸警    時間: 2020-9-18 11:20 PM

搵嫖客做男友的女友
Copyright © 2003-2021 香港討論區