Board logo

標題: [陀B生活] 食檸檬好止嘔 [打印本頁]

作者: 呂貧友    時間: 2020-2-27 06:08 AM     標題: 食檸檬好止嘔

呢三個月嘔死我了,有日試下食一個檸檬,好止嘔,不過大家唔好學我啪成個檸檬,切片溝水飲好啦。
Copyright © 2003-2020 香港討論區