Board logo

標題: 夫妻間彼此相愛着 [打印本頁]

作者: 家中橙色筍盤    時間: 2019-11-18 05:10 PM     標題: 夫妻間彼此相愛着

夫妻間彼此相愛着,彼此忠誠着,呢個系最基本嘅要求,梗系首先必須做到,但婚姻質量嘅高低更多地體依家生活嘅細節上。細節問題解決起嚟並唔難,關鍵系唔好視而唔見,更唔好見而唔管。
作者: hohohosoho    時間: 2019-11-18 05:31 PM

對!相交、相愛容易,但相處好難。
Copyright © 2003-2020 香港討論區