Board logo

標題: [計劃生育] 安全期 [打印本頁]

作者: 炎夏灰弟弟    時間: 2019-8-18 09:22 PM     標題: 安全期

想問一下4號嚟最後一次m,5號完全無,7號做會不會有機會有左?同埋幾時係安全期?

急.急.急...............
Copyright © 2003-2020 香港討論區